top image

Diaconaat staat voor:

- Barmhartigheid

- Gerechtigheid

- Wederkerigheid


De Diaconie verkrijgt haar middelen uit wekelijkse collecten in dec redienst, giften en rente uit vermogen. Daarnaast zijn er inzamelingsacties voor speciale projecten.

Het geld wordt besteed aan doelen die in een collectenrooster zijn vastgelegd door de landelijke Generale Diaconale Raad, waarbij met name Kerk in Actie wereldwijd een belangrijke rol speelt. Daarnaast ondersteunt de Diaconie instanties en projecten dichter bij huis, zoals het Studentenpastoraat, de Voedselbank en het Annahuis. Tenslotte wordt ook individuele hulp geboden in gevallen waar geen andere helper is.

De diakenen doen wekelijks dienst in de eredienst, ze hebben met name een taak bij de viering van de Maaltijd van de Heer. Voorts maken ze deel uit van de Kerkenraad en zijn ze vertegenwoordigd in o.a. de Classis, de Commissie van Bijstand in het Pastoraat van het Amphiaziekenhuis, de Diaconale Contactgroep Breda – Wismar – Arad en het Oecumenisch Samenwerkingsverband.

In de eigen gemeente houdt de Diaconie zich bezig met uiteenlopende zaken als: de maandelijkse koffieochtend in Mariëndal, de Kerst- en Paasgroet aan oudere gemeenteleden, het kerkelijk huisbezoek, de KerkWebRadio, bestemd voor gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst bij te wonen.

De ZWO-commissie (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking)

Deze verzorgt namens de Diaconie een groot aantal activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van de gemeente bij de Wereldkerk. Ze werkt op vrijwel alle terreinen zeer nauw samen met ZWO-Breda:

  • Voorbereiding en deelname aan de diensten op de Zondagen van het
  • Werelddiaconaat (tweede zondag oktober, eerste zondag februari)
  • Brieven schrijven aan regeringen i.s.m. Amnesty International ten
  • behoeve van gevangenen
  • Inzameling van gebruikte postzegels en ansichtkaarten
  • Verkoop van artikelen van de Wereldwinkel, 2x per jaar, na de dienst
  • Verkoop zendingskalenders
  • Organisatie van de tweede-handsboekenmarkt (1x per 2 jaar)
  • Kaartenacties voor politieke gevangenen, vóór Kerst en Pasen
  • Organiseren van inzamelingsacties voor speciale projecten. In 2011-2012 voor het Lotjeshuis in ParamariboContactpersonen:

Diaconie:
Dhr. R.J.G. Lameijer
Haamstraat 3
4851 TL Ulvenhout
prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Rekeningnummer Diaconie (IBAN):
NL90 069 97 41 653


ZWO:
Mw. Schipper-Van Otterlo,
Valkrustdreef 69,
4835 MD Breda,
tel. 076 565 06 01

Diaconale Contactgroep Breda-Wismar-Arad:
Mw. Frankfoorder-Boevé,
Pottenbakkerstraat 5,
4813 LB Breda,
tel 076 514 65 23.
http://www.protestantsegemeentebreda.nl/


image
image
image
image